twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram

މޯލްޑިވިއަންގެ ކޮމާޝިއަލް ދަތުރުތައް ފުވައްމުލަކަށް ފަށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ދަންނަވަން ނޭގޭ- ބަނދު

Sep 30, 2011

މޯލްޑިވިއަންގެ ކޮމާޝިއަލް ދަތުރުތައް ފުވައްމުލަކަށް ފަށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ދަންނަވަން ނޭގޭކަމަށް އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ ބަންދު އިބްރާހީމް ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކައްޓެޅިއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބަންދު ވިދާޅުވީ ކޮމާޝިއަލް ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅޭނީ އެސްޓީއޯއިން އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިއްމުމުންކަމުގައެވެ.

"އޭޕްރަންގެ މަސައްކަތްވެސް ނުނިމި ނޫންތޯ އެހުރީ، ޓެކްސީވޭއާ އޭޕްރަންވެސް ނުނިމޭ، އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްގެ އިކްޕްމެންޓްސްވެސް އަދި ނެތް. މިކަން ކަން ނިމުނީމަ ނޫންތޯ ދަތުރުތައް ފެށޭނީ" ބަންދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ކަން އެސްޓީއޯއިން ނިންމުމުން ދަތުރުތައް ފަށާނެކަމަށް

އެކަހަލަ އެއްވެސް ނިންމުމެއް އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ނިންމާފައެއް ނެތް

މާދަމާއިން ފެށިގެން ޚާއްސަ ފްލައިޓުތަކެއް މާދަމާ އެބަ ފަހައްޓަން ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން

އެސްޓީއޯއިން އެއާޕޯޓު ނިންމީމަ އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރު ފަށާނީ ދަތުރުތައް ފެށޭނީ

އޭޕްރަން ޓެކްސީވޭ ޓާމިނަލް އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރު ނިމިގެން.

ހަފުތާއަކު ތިން ފްލައިޓު ބާއްވާގޮތަށް، ހެނދުނު ގަޑީގައި ފްލައިޓުތައް ބާއްވާނީ،

ލައިޓު ނެތި ހަވީރު ޖައްސައިގެން މޫސުން ގޯސްވެއްޖެނަމަ ފުރޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ.

ކުރިން ނިންމަން ކަނޑައެޅި ތާރީޚަށް ވުރެ ފަސްވަރަކަށް ދުވަސްވަނީ ލަސްވެފައި

ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް އެނގޭނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ރައީސް އޮފީހާ މަޝްވަރާކޮށްގެން

ފެންސްގެ މަސައްކަތް 4 ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެކަމަށް

އެއާޕޯޓުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް (މިނިމަން ރިކުއާމެންޓު) ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށް

ކޯމާޝިއަލް ދަތުރުތައް ފެށުމާއި އެއާޕޯޓު ހުޅުވުން އެއް ރަސްމިއްޔާތަކަށް ހެދުމަށް.

އެފްލައިޓަށް ޓިކްޓު ވިއްކައިގެން

ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބެލި ބެލުމަށްފަހު އެމީހުން ދޭނެ އިތުރަށް ނިންމަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް، އެކަންތައްތައް އެންގީމަ ނިންމާނެ ދުވަހެއް އެނގޭނީވެސް

ލެޑް ލައިޓު، ސޯލާ، ކޮންވެންޝަނަލް (އެއާޕޯޓުތަކުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ލައިޓު ސިސްޓަމް) މިތިންވައްތަރު ދިރާސާ ކުރަމުން މިދަނީ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ވައްތަރެއް ބޭނުންކުރާނީ

ލައިޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭގޭނެ.

Kedevari Online 2024